برچسب: وصيت

  • بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت

    باسمه تعالي “بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت” ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،”اصل نسبي بودن قراردادها” ،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد. باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي […]

    Continue Reading