برچسب: ورشكستگي

  • ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل

    ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي عرفاني مقدمه امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست. بسيار اتفاق مي افتد كه […]

    Continue Reading

  • اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته

    دكتر محمد عيسي تفرشي استاديارگروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس چكيده پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار،حساس كرده است . از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ،باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود […]

    Continue Reading