برچسب:  <span>نمره کردن</span>

پدیده سند نمره کردن در سرقت خودرو

پدیده سند نمره کردن در سرقت خودرو سرقت اتومبیل در جوامع کنونی، یکی از پدیده هایی است که با دیگر انواع سرقت تفاوت های اساسی و قابل