برچسب:  <span>نكاح</span>

شرط ترك ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نكاح از جانب زوجه

سيد محمد موسوي بجنوردي قبل از ورود به اين بحث لازم است مطلبي را بعنوان مقدمه بيان كنم. مفهوم و ماهيت شرط در اصطلاح فقهاء: در اصطلاح