برچسب:  <span>نقش و جایگاه</span>

نقش و جایگاه مفاد کنوانسیون حقوق کودک در قوانین موضوعه ایران

محمد مصطفايی مقدمه: در اینکه کودکان جزء آسیب پذیرترین، اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد چرا که کودکان به دلیل صغر سنشان و