برچسب:  <span>نفقه زن</span>

تکلیف مرد به دادن نفقه زن

تکلیف مرد به دادن نفقه زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند . ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است