برچسب:  <span>نظريه تعهد</span>

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه

عباس قاسمي حامد مجله كانون وكلاي دادگستري مركز – شماره مسلسل ۱۶۵-۱۶۴ (۱۳۷۵) پيشگفتار نقش تعيين كننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجراي قرارداد و