برچسب: نظام قضايي

  • آشنايي با نظام قضايي آلمان

    آشنايي با نظام قضايي آلمان با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت. آشنايي با نظام قضايي آلمان با توجه به اينكه […]

    Continue Reading