برچسب:  <span>ناشی از زنا</span>

مقاله سقط جنین ناشی از زنا

محمود ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از مقالات دسته  بندی شده سایت حقوق امروز مقدمه: درکل جهان و مذاهب سقط جنین کلمه