برچسب:  <span>میزان استفاده از سهمیه</span>

در رشته های علوم پزشکی کنکور

میزان استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر در رشته های علوم پزشکی کنکور مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با اشاره به میزان استفاده از