برچسب:  <span>ميهمان مبنا</span>

تکمیل فرم «میهمان مبنا»

مهلت تكميل فرم درخواست «ميهمان مبنا» تا 28 مهر ادامه دارد معاون سازمان سنجش: تكميل فرم ازسوي دانشجويان به معناي تاييد تقاضاي ميهماني آنان نيست معاون سازمان