برچسب:  <span>موكدا</span>

تبليغات براي وكلاي ايران موكدا ممنوع است

بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اين روزها تبليغات به همه عرصه‌ها كشيده شده است. در سطح شهر از كارت‌هاي تبليغاتي كه در مسير خيابان‌هاي