برچسب:  <span>مهريه</span>

يا

مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه با نگاهي کلي بر سابقه رسيدگي به دعواي مهريه و ابزار قرار دادن مهريه به عنوان وسيله‌اي براي مجبور کردن مرد به طلاق