برچسب: منظر فقهای

  • جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه

    منابع مقاله: مجله نامه مفید، شماره 37، مرتضی طبیبی جبلی؛ PAGE چکیده مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری […]

    Continue Reading