برچسب:  <span>منابع</span>

ارشد سال تحصيلي 90-89 دانشكده علوم انساني

دانشكده  علوم انساني آموزش زبان انگليسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق آموزش زبان فارسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق آموزش محيط زيست برنامه ارائه دروس جدول تطبيق

ارشد سال تحصيلي 90-89 دانشكده هنر و رسانه

   دانشكده  هنر و رسانه     پژوهش هنر   برنامه ارائه دروس   جدول تطبيق (جديد) مديريت رسانه   برنامه ارائه دروس   جدول تطبيق

کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده هنر و رسانه

 دانشكده  هنر و رسانه پژوهش هنر برنامه ارائه دروس جدول تطبيق (جديد) مديريت رسانه برنامه ارائه دروس جدول تطبيق علوم كتابداري واطلاع رساني(مديريت فناوري اطلاعات) برنامه

کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده فنی و مهندسی

دانشكده  فني و مهندسي مديريت فناوري اطلاعات برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي راه و ترابري برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي صنايع برنامه ارائه دروس جدول

کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده علوم کشاورزی

دانشكده  علوم كشاورزي مهندسي اقتصاد كشاورزي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي بيوتكنولوژي كشاورزي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق دانشكده  علوم كشاورزي مهندسي اقتصاد كشاورزي وضعيت منابع

کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشکده علوم پایه

دانشكده علوم پايه آمار رياضي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق رياضي  كاربردي(تحقيق در عمليات) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق رياضي  كاربردي(آناليز عددي) برنامه ارائه دروس رياضي محض

کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده علوم انسانی

دانشكده  علوم انساني آموزش زبان انگليسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق آموزش زبان فارسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق آموزش محيط زيست برنامه ارائه دروس جدول تطبيق

کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

دانشكده  علوم اجتماعي و اقتصادي جامعه شناسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جامعه شناسي ( توسعه) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جامعه شناسي ( شهري- صنعتي) برنامه

کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي اخلاق(گرايش اخلاق اسلامي) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق اخلاق(گرايش فلسفه اخلاق) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق تاريخ تشيع برنامه ارائه دروس جدول تطبيق

ليست و جدول تطبيق هاي كارداني، ناپيوسته و كارشناسي دانشگاه درسال تحصيلي 89-88 به ورشته تحصيلي

دانشكده ادبيات و علوم انساني v دانشكده الهيات و علوم اسلامي v دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد v دانشكده علوم پايه v دانشكده فني مهندسي v دانشكده

لیست ارائه دروس، وضعیت درسی و جدول تطبیق های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی دانشگاه درسال تحصیلی 89-88 به تفکیک دانشکده ورشته تحصیلی

دانشكده ادبيات و علوم انساني v دانشكده الهيات و علوم اسلامي v دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد v دانشكده علوم پايه v دانشكده فني مهندسي v دانشكده