برچسب:  <span>ملی و مرتعی و موات</span>

مستثنیات اراضی یا مستثنیات مالکانه

مستثنیات مالکانه چیست؟ مستثنیات اراضی از گذشته های دور تا به امروز یکی از بیشترین مسائلی است، که مردم بر سر آن درگیری و اختلاف دارند. از همین