برچسب:  <span>مقاله قاعده تلف مبیع قبل از قبض</span>

  متن اصلي مقاله به صورت فايل قاعده تلف مبیع قبل از قبض محقق: حسن خدابخشي دانشجوي ارشد فقه و مباني حقوق از مقالات ارسالي به حقوق