برچسب: مطلقه رجعيه زوجه حقيقي زوجه حكمي

  • مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي

    در مقاله حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه پرداخته شده است. چكيده وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقه رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها […]

    Continue Reading