برچسب:  <span>مطالعه تطبيقي</span>

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي )

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي ) دكتر محمدآشوري مقدمه : اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل