برچسب:  <span>مطالبه خسارت</span>

مباني مشروعيت مطالبه خسارت های مازاد بر دیه

مباني مشروعيت مطالبه خسارت های مازاد بر دیه ( مازاد برهزینه درمان وخسارت مالی) بیان مسئله: یکی از مسئله های بحث برانگیز حقوق کیفری ایران،نهاد حقوقی دیه