برچسب: مطالبه خسارت

  • مباني مشروعيت مطالبه خسارت های مازاد بر دیه

    مباني مشروعيت مطالبه خسارت های مازاد بر دیه ( مازاد برهزینه درمان وخسارت مالی) بیان مسئله: یکی از مسئله های بحث برانگیز حقوق کیفری ایران،نهاد حقوقی دیه می باشد که قانون گذار،آن را در زمره ی یکی از مجازات های کیفری برای جنایات غیر عمدی ،و در پاره ای از موارد ودر شرایط معینـــی برای […]

    Continue Reading