برچسب:  <span>مصونيت قضائي</span>

و در

برگرفته از سايت حقوقي قوانين دكتر صدرزاده افشار (مترجم) مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه دكتر صدرزاده افشار (مترجم) اعمال عدالت واقعي وقتي ممكنست