برچسب:  <span>مجرمان حرفه ای</span>

لزوم صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای

لزوم صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای اگر مجرمان سابقه دار صاحب شناسنامه شوند، بسیاری از شگردهای متقلبانه شان به ثمر نمی رسد در سیستم قضایی