برچسب:  <span>متقاضیان سند رسمی</span>

- موضوع قانون

: : سایت ماده 147-متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   دوشنبه 13 شهریور 1391 – 12:12:12 ب.ظ قابل