برچسب:  <span>مانع است؟</span>

بر تسلیم یا زوال قدرت

ارسال شده توسط خانم سحر گودرزی از مقالات سایت حقوق امروز چکیده عقد بیع یکی از نخستین شکل های معاملات بوده است که بشر از از قدیم