برچسب:  <span>ماليات بر ارث</span>

ماليات بر ارث در حقوق ایران

هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق