برچسب:  <span>ماده 1085</span>

حق حبس زوجه در نكاح مطابق ماده 1085 قانون مدني

زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و