برچسب:  <span>كشورو عدم</span>

نقد راي 708 ديوانعالي كشورو عدم رعايت عرف و مصلحت اصحاب دعوي

بنام خداوند بخشنده ومهربان عدم  رعايت عرف و مصلحت اصحاب دعوي نقد راي 708 ديوانعالي كشور  “ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تقسیط مهریه نافی حق