برچسب:  <span>قضایی بین المللی</span>

دزدی نوین دریایی،چالش جدید جامعه جهانی ، اهمیت تعقیب قضایی بین المللی

به نام خدا عنوان مقاله : دزدی نوین دریایی،چالش جدید  جامعه جهانی ، اهمیت تعقیب قضایی بین المللی نگارنده مقاله : علی باقری محمود ابادی- دانشجوی کارشناسی