برچسب:  <span>قسمت دوم</span>

کتابی کامل در باره ازدواج موقت و حق وحقوق ها قسمت دوم

بخش هشتم: مهر و نفقه(1) يكى از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگى بشرى اين است كه مرد هنگام ازدواج براى زن «مهر»قائل مى شده است;چيزى از