برچسب:  <span>قرار تأمین</span>

قرار تأمین خواسته

بسمه تعالی «قرار تأمین خواسته» الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته : زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار