برچسب:  <span>قرارداد ازديدگاه</span>

مروري اجمالي بر به در

عباس قاسمي حامد مجله كانون وكلاي دادگستري مركز – شماره مسلسل ۱۶۵-۱۶۴ (۱۳۷۵) پيشگفتار نقش تعيين كننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجراي قرارداد و