برچسب:  <span>قتل عمد</span>

جنبه عمومي بزه هاي قتل عمد و ضرب و جرح عمدي

محمد علي اخوّت مستشار دادگاههاي تجديد نظر استان تهران به موجب ماده پنج قانون ائين دادرسي كيفري،جرائم به دو دسته تقسيم ميشوند،دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت