برچسب:  <span>قتل عمد شبه عمد و خطاي محض</span>

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

بسم الله الرحمن الرحيم محمد هادي معرفت موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل