برچسب: قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

  • قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

    بسم الله الرحمن الرحيم محمد هادي معرفت موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير”آلت قتاله” […]

    Continue Reading