برچسب:  <span>قانون مطبوعات</span>

قانون مطبوعات

قانون مطبوعات ‌مصوب 5 محرم‌الحرام 1326 قمري ‌موافق اصل بيستم از قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و