برچسب: قانون مطبوعات

  • قانون مطبوعات

    قانون مطبوعات ‌مصوب 5 محرم‌الحرام 1326 قمري ‌موافق اصل بيستم از قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هر گاه چيزي‌مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشر دهند يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي‌شود اگر نويسنده معروف […]

    Continue Reading