برچسب:  <span>قانون مجازات اسلامي از ديه</span>

و از آن

در قانون مجازات اسلامي از ديه به عنوان يکي از مجازات هاي پنج گانه نام برده شده و اگر چه ديه مجازات است اما ماهيت آن دين