برچسب:  <span>قانون شهرداريها</span>

ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها

بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان با كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار