برچسب:  <span>قانون اساسي</span>

قانون اساسي را چه كساني نوشتند؟

نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سيد كاظم اكرمي سيد محمود طالقاني ميرزا محمد علي انگجي ميرزا محمد انواري

قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي