برچسب:  <span>قانونی</span>

قانونی که دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی کنند

قانونی که دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی کنند از مقالات ارسالی به حقوق امروز نویسنده:محمد رضا سماواتی پور – وکیل دادگستری قانون تملک آپارتمانها درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ به