برچسب:  <span>قاعده نفي عسر و حرج</span>

قاعده نفي عسر و حرج

  ازمقالات ارسالی به حقوق امروز   فایل مقاله حسن خدابخشي دانشجوي ارشد فقه و حقوق   قاعده نفي عسر و حرج عسر در لغت به معنای