برچسب:  <span>فرزند خواندگی</span>

شرایط حضانت کودکان بی سرپرست/

شرایط حضانت کودکان بی سرپرست/فرزند خواندگی فرزندخواندگی به آن صورت که در برخی از کشورها مرسوم است در کشور ما به رسمیت شناخته نشده است، حقوق ایران