وکیل پایه یک دادگستری ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

بایگانی برچسب: فرانسه

وظايف دادسرا در امور مدني در فرانسه

نوشته : دادرس ژان ژگو1 ترجمه دكتر صدرزاده افشار 1-منشاءو جنبه تاسيسي دادسرادر فرانسه،دادسرا جنبه تاسيسي خود را از تاريخ گرفته است.درواقع وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي پادشاه2 ،يكي پس از ديگري ،از سده سيزدهم ببعد پديدار شدند.درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوي دفاع ميكردند:وكلاي ترافع كتبي كه […]

اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد

اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد ترجمه :دكتر سيامك ره پيك اصل اول در هر قرارداد اجراي آن است . اما در صورتي كه قرارداد به دليل امتناع متعهد يا تقصير وي يا به علت عوامل خارجي اجرا نشود مسايل مختلفي در مورد جبرانهاي عدم اجراي قرارداد و حدود آن پيش مي آيد […]