برچسب:  <span>فرانسه</span>

وظايف دادسرا در امور مدني در فرانسه

نوشته : دادرس ژان ژگو1 ترجمه دكتر صدرزاده افشار 1-منشاءو جنبه تاسيسي دادسرادر فرانسه،دادسرا جنبه تاسيسي خود را از تاريخ گرفته است.درواقع وكلاي مدافع كتبي و وكلاي

اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد

اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد ترجمه :دكتر سيامك ره پيك اصل اول در هر قرارداد اجراي آن است . اما در صورتي كه قرارداد