برچسب:  <span>غیر مستقیم</span>

محمود ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز اصل تکلیف اثباتی غیر مستقیم مقدمه : [در دعاوی کیفری اصولا بار اثبات بر