برچسب:  <span>عمومي</span>

جهات سقوط دعواي عمومي

دعواي عمومي: ارتكاب هر جرمي از طرف بزه‌كار موجب ايجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان مي‌گردد كه منظور از اين دعوا تحميل مجازات و يا اقدامات

جنبه عمومي بزه هاي قتل عمد و ضرب و جرح عمدي

محمد علي اخوّت مستشار دادگاههاي تجديد نظر استان تهران به موجب ماده پنج قانون ائين دادرسي كيفري،جرائم به دو دسته تقسيم ميشوند،دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت