برچسب: عمومي

  • جهات سقوط دعواي عمومي

    دعواي عمومي: ارتكاب هر جرمي از طرف بزه‌كار موجب ايجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان مي‌گردد كه منظور از اين دعوا تحميل مجازات و يا اقدامات تأمينی بر بزهكار مي‌باشد. وقوع جرم از جهت اينكه مخل نظم عمومي است جنبه عمومی پیدا می کند. فرق موانع تعقيب با جهات سقوط دعوا: جهات سقوط دعوا، […]

    Continue Reading

  • جنبه عمومي بزه هاي قتل عمد و ضرب و جرح عمدي

    محمد علي اخوّت مستشار دادگاههاي تجديد نظر استان تهران به موجب ماده پنج قانون ائين دادرسي كيفري،جرائم به دو دسته تقسيم ميشوند،دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت عمومي انان داراي اهميت مخصوص است،دسته دوم جرادئمي كه هرچندحيثيت عمومي دارد ولي اهميت ان از حيثيت نظام مملكتي و ؛آسايش عامه به درجه نوع اول نيست.وبر طبق […]

    Continue Reading