برچسب:  <span>عمراني</span>

تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمراني

با پيشرفت جوامع بشري و روي كار آمدن دولتها روز به روز حقوق خصوصي و فردي توسط حقوق عمومي محدودتر مي‌شود و از آنجا كه لازمه زندگي