برچسب: عقد مضاربه

  • اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

    اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران -مقدمه عقد مضاربه يكي از عقود معين است كه در قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه در رديف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حكومت از فقه اسلامي،عقد مضاربه مانند ديگر عقود شرعي […]

    Continue Reading