برچسب:  <span>عسر و حرج یعنی سختی و مشقتی</span>

شرایط طلاق غیابی توسط زوجین

ازدواج یکی از نیازهای طبیعی انسان است که با مسئولیت و ایجاد حق و تکلیف همراه است. قانون‌گذار به پیروی از شرع برای تخلف از تکلیف در