برچسب:  <span>عدالت محور</span>

جايگاه دادستان در سيستم عدالت محور

در اين چکيده نظرات چند تن از انديشمندان و مسئولين قضايي کشور را در بيان جايگاه دادستان در سيستم قضايي و ذکر اهميت آن آورده ایم .