برچسب:  <span>عدالت محور</span>

در

در اين چکيده نظرات چند تن از انديشمندان و مسئولين قضايي کشور را در بيان جايگاه دادستان در سيستم قضايي و ذکر اهميت آن آورده ایم .