برچسب:  <span>شكايت كيفری</span>

طرح شکایت کیفری و چگونگی انجام آن

طرح شکایت کیفری و چگونگی انجام آن ممکن است که هر کدام از ما به دلایل مختلف بزه‌دیده‌ی مستقیم یا غیرمستقیمِ جرمی واقع شویم و برای احقاق