برچسب:  <span>شریف</span>

عملکرد دانشگاه / دانشگاهها

تقویت دوره های پسا دکترا، تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و افزایش شرکت های دانش بنیان در مراکز رشد دانشگاه صنعتی شریف از جمله مهم ترین مواردی بود