برچسب:  <span>شرکت مختلط</span>

شرکت مختلط

شرکت مختلط در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک موجود است: 1. شرکاء سهامی شرکاء ضامن شرکت مختلط گاهی در عمل دیده می شود که شرکت